БЕЗЖИЧНА МРЕЖА ОТ СЕНЗОРИ ЗА МОНИТОРИНГ НА ГРАДСКАТА СРЕДА Мониторинг на замърсяването на въздуха в градовете

Чистият въздух е от съществено значение за нашето здраве.

 

Световната здравна организация (СЗО) установява, че “околната среда” е основен фактор за здравето, отговорен за почти 20% от всички смъртни случаи в Европейския съюз.  

 

Много от градовете в Европейския съюз (ЕС) са изложени на въздух, превишаващ пределните стойности посочени от СЗО за качеството на въздуха по най-малко един показател.

 

Транспортът е най-бързо растящият източник на емисии на въглероден двуокис (CO2), които са се увеличили с 32% от 1990 г. насам. Всеки изгорен литър гориво изхвърля в атмосферата до 2.3 кг CO2. По този начин, всеки човек, който използва колата си дневно (със средно изминато разстояние от около 30 км) генерира около 2 тона COгодишно.

 

 

От началото на 1970 г., ЕС работи за подобряване на качеството на въздуха чрез контролиране на емисиите на вредни вещества в атмосферата, подобряване на качеството на горивата и чрез интегриране на изискванията за опазване на околната среда в транспортния и енергийния сектор.

 

Мониторингът на нивата на замърсяване в градове е от ключово значение, за да се осигури адекватна информация на гражданите и да предприемат превантивни действия.

 

Например, Община Стокхолм реализира мониторинг на замърсяването в центъра на града, след референдум сред гражданите, и одобри допълнителни такси за достъп до центъра на града. Резултатите са  - 22% намаление на емисиите на CO2 и намаляване на средното време за задръстване с 18%.  

 

Специализираните безжични сензори, предлагани от 2 Плюс България АД, позволяват да се наблюдава концентрацията на следните съединения, за определяне на качеството на въздуха, който дишаме:

 

Азотен диоксид (NO2): това е газ, образуван от бързото окисляване на NO, което се получава при изгарянето на изкопаеми горива в превозните средства и промишлеността. Това е токсичен и дразнещ газ, което засяга дихателните пътища и също предизвиква образуването на азотна киселина (HNO3), отговорна за киселинните дъждове.

 

Въглероден двуокис (CO2): газ, който присъства естествено в нашата атмосфера. Заедно с водни пари и други газове е един от парниковите газове, които регулират земната температура. Производствените мощности, както и увеличеното използване на изкопаеми горива, водят до рязкото увеличаване на CO2 в атмосферата, което има пряко въздействие върху изменението на климата.

 

Въглероден окис (СО): Образува се в непълно горене, т.е. когато е част от горивото не изгаря напълно поради липса на кислород. Опасен за хората и животните, тъй като може да блокира пренасянето на кислород в кръвта. Може да причини и смърт в по-големи концентрации. Въпреки, че в отворено пространство е лесно разградим, емисиите на CO от двигателите на колите в претоварените зони може да достигне нива до 50-100ppm, които са опасни.

 

Метан (CH4): той се образува, когато органична материя се разлага в бедна на кислород среда. Както въглеродният двуокис, той е парников газ, така че увеличената му концентрация може да допринесе за глобалното затопляне.

 

Сероводород (H2S): изхвърля се в атмосферата от различни индустрии, като например хартиената. Това е особено опасен силно токсичен газ и е прекурсор на серен двуокис.

 

Хидрокарбони (етанол, пропан, бутан, изобутан, толуол): те се генерират от различни източници, като например лошо изгаряне на бензин и дизелово гориво или индустриални процеси. Те също са отговорни за парниковия ефект и водят до получаване на респираторни проблеми.

 

Озон (O3): естествена съставка, която може да бъде намерена на морското равнище с концентрация 0,01 мг/кг. Въпреки това, благодарение на интензивна слънчева радиация и високо замърсяване идващо от превозни средства, концентрацията му може да достигне до 0,1 мг/кг, което е е опасно.

2 Плюс България АД разполага с технологията, позволяваща да се проектира и реализира ефективна безжична мрежа от специализирани сензори за следене на концентрацията на описаните по-горе съединения в градска среда.

Направи запитване

© 2011-2024 -- 2 Plus Bulgaria

Този уебсайт използва бисквитки (Cookies). Можете да се съгласите с тях чрез продължаването на разглеждане на уебсайта или чрез натискане на "Съгласявам се". Научи повече.

Съгласен съм