Проект “СИНЯ ЗОНА” в централна част на гр. Бургас

 

 

 Вече няколко години община Бургас безпроблемно използва изградената единна електронна система за таксуване, самотаксуване и контрол при паркиране в „синя зона". Проектът е реализиран от “2 ПЛЮС БЪЛГАРИЯ” АД за по-малко от 4 месеца в партньорство с VCI (осигуряваща колокация с мобилните оператори), IEM (производител на паркинг автомати за почасово заплащане) и ДАН ЕЛЕКТРОНИК (разработчик на специализирана софтуерна платформа “call center” за обслужване на входящи повиквания от клиенти). 

ЗАДАЧА

 

Какво трябваше да изградим?

“2 ПЛЮС БЪЛГАРИЯ” АД бе отговорна за изготвяне на цялостна концепция и идеен проект, изработка на детайлно техническо задание, работен проект, доставка на оборудване, изграждане на комуникационна инфраструктура, цялостна системна интеграция, тестова реализация, обучение на служителите и пуск в експлоатация.

 

РЕАЛИЗАЦИЯ

 

Какво изградихме?

Софтуерното решение е базирирано на платформата .NET. За сървърната част се използва ASP.NET, IIS и MS SQL. Софтуерът на PDA устройствата на контрольорите са базирани на .NET Compact Framework, като комуникацията между тях и сървъра се осъществява чрез JSON API. Цялата логика на системата е изнесена в сървъра, а комуникация се осъществява по oсигурен канал (HTTPS) след оторизация. Като допълнителна мярка за безопасност е осигурен и автоматичен backup в облака на базата данни, който се прави през определен период.

 

 

Системата представлява единна платформа, интегрираща в себе си Parking Plus Infoserf Call Center – за обслужване на следните функционалности:

  • Паркиране по постоянно местожителство;
  • Преференциално паркиране на хора с увреждания - Позволява въвеждането на автомобилни номера и/или имената на живущия;
  • Паркиране със служебен абонамент и преференциално паркиране - чрез предплатени чип карти, които могат да се валидират и зареждат през инсталираните паркинг автомати;
  • Паркиране чрез SMS самотаксуване и паркиране чрез гласово самотаксуване - осигурен от автоматичен гласов портал;
  • Паркиране с предварително закупен еднократен талон;
  • Паркиране с паркинг автомат Presto 600. Паркинг автоматите са особено предпочитани от чуж­дестранните туристи, тъй като те не могат да се възползват от възможността за самотаксуване с SMS.

Централизираният софтуер поддържа GPRS комуникация с паркинг автоматите и осигурява възможност за настройка и контрол. Сървърният софтуер Presto 1000 e интегриран с цялата си функционалност в Parking Plus Center и осигурява контрола и управлението на паркинг автомати Presto 600. Call Center осигурява автоматичен гласов портал - IVR и управлява и контролира гласовия трафик в Центъра за работа с клиенти и работата на операторите, като всички разговори се записват.

  • Контрол и санкциониране на неправилно паркиралите – Всеки контролиращ служител на ОП ”Транспорт” е снабден с преносимо PDA устройство, чрез което се извършват проверки в зоната за платено паркиране. Parking Plus Center автоматично уведомява санкциониращите служители на Община Бургас за данните на нарушителя и зоната, в която се намира автомобилът.
  • Справки  В контролния панел на уеб приложението се предоставя пълен набор от справки в ре­ално време.
  • Администратор  Този модул осъществява административните функции на системата. Чрез него се дефинират ролите на всички участници, организира се и се обработва потока на инфор­мацията от всички канали за комуникация.

РЕЗУЛТАТ

Какъв беше резултатът?

’Внедряването на системата за контрол на кратковременното платено паркиране в централна­та част на гр. Бургас е успешен проект, който създава удобство за гражданите и туристите, улеснява нашите служители и подобрява контрола. Решението гарантира канализиране на пото­ка от паркиращи и намаляване на напрежението” - Андрей Рунчев, директор ОП "Транс­порт”  - Oбщина Бургас

 

”При ежедневната работа понякога не липсват и пробле­ми, но те винаги са решавани своевременно и адекватно от служителите на “2 ПЛЮС БЪЛГА­РИЯ”. През тази година по наше задание част от софтуерната платформа бе актуализирана, като значително бе подобрен и потребителският интерфейс” - Мартин Николов, ръководител звено "Синя зона", ОП "Транс­порт” - Община Бургас

ПЕРЕСПЕКТИВИ

Какво още предлагаме?

“2 ПЛЮС БЪЛГАРИЯ” АД е готова да предложи нови функционалности като: използването на цифрова камера, намираща се в PDA устройството на всеки контролиращ служител за заснемане и архивиране на нарушения; интеграция на съществуващата база от данни с имена, адреси и автомобилни номера с цел автоматично уведомяване и санкциониране на нарушители; информация за свободни паркоместа; интеграция със специализирани инфор­мационни системи за събиране, обработка и анализ на пространствени (географски) данни.

Снимки и видео

© 2011-2019 -- 2 Plus Bulgaria