Център за видеонаблюдение на „Лукойл Нефтохим Бургас“

ЗАДАЧА

Какво трябваше да изградим?

Реализираната през годините система за видеонаблюдение от разпределен тип не отговаря на съвременните изисквания за видеонаблюдение. Всички сървъри за запис от системата за VMS за разпръснати по територията на комбината и са достъпни локално. Отдалечен мониторинг, там където го има, е по телефонни линии чрез модеми. Мястото за запис на тези сървъри е недостатъчно, те често дефектират а централизирано наблюдение, управление и контрол практически липсва.

Задачата е да се приведе системата за видеонаблюдение в съответствие със съвременните изисквания а именно:

   - Системата да включва значително по-малък брой, но по съвременни сървъри, които да са коректно резервирани;

   - Системата да включва значително по модерни масиви за съхранение на видео данните с възможност за запис на все по нарастващите обеми от видео данни;

   - Да се изгради видео стена с цел наблюдение и контрол, като при нужда на нея да могат да бъдат визуализирани стотици камери;

   - Да се увеличат зоните на които функционира системата (зоните за видеонаблюдение) като за целта се добавят нови камери или се подменят съществуващите такива;

   - Техниката по места да отпадне, като всички сървъри, масиви и т.н. се разположат във видео центъра за да бъдат наблюдавани и обслужвани по лесно;

  - Всички това да доведе до оптимизиране на системата, повишаването на сигурността и, както и намаляване на експлоатационните разходи.РЕАЛИЗАЦИЯ

Какво изградихме?

За целите на проекта са изградени:

 - Оптични, медни и въздушни връзки с центъра за видеонаблюдение. Всеки обект от системата за е надеждно свързан с центъра за видеонаблюдение;

 - Реализирана е VMS система за наблюдение и запис на информацията състояща се от множество сървъри, специализирани маршрутизатори и комутатори, работни и аналитични станции;

 - Изградена е модерна система за видеонаблюдение включваща 17 специализирани монитори с възможност за наблюдение на образа от 250 камери едновременно. Операторите могат да управляват съдържанието на видеостената, да променят организацията на дисплеите както и броя камери които да се визуализират. Системата е конфигурирана с десетки предварително настроени пресети които могат да се включват автоматично при различни условия (например ден/нощ);

 - Системата има повече от 10 изведени работни станции разположени на територията на комбината с различни нива на достъп за контрол и управление. Има възможност специализирани звена (като информационна сигурност) да променят настройките директно на видеостената в центъра за видеонаблюдение в зависимост от правата им достъп;

 - Монтирани са модерни записващи сървъри, както резервен сървър за резервираност. При отпадане на някой от основните сървъри се включва автоматично резервен сървър което дава възможност на администраторите да го подменят без нужда от изключване на системата и загуба на видео данни;

 - Монтирани са 3 дискови масива в специализирани NAS за непрекъсната запис на всички камери в продължение на 30 дни, като има възможност при нужда за запис на избрани камери до 100 дни. Реализирана е частична резервираност като при отпадане на някой от масивите системата може да функционира определено време автономно да възстановяване на масива. След това записите автоматично са прехвърлят от записващите сървъри.РЕЗУЛТАТ

Какъв беше резултатът?

Вследствие на внедрените иновационни решения са постигнати следните предимства:

  • Всички сървъри и работни станции са разположени в специално помещение с контролирана температура и влажност под наблюдението на администратор;
  • Системата има реализирана частична резервираност, като при отпадане на записващ сървър или дисков масив тя продължава да функционира;
  • Видеостената дава възможност за едновременно наблюдение на всички камери на територията на комбината;
  • Обслужването на всички обекти от системата за видеонаблюдение е опростено, защото главните компоненти се намират на едно място в центъра за видеонаблюдение;
  • Масивите със записи са с достатъчна големина за осигуряване на запис от всички камери, като е предвидена възможност и за добавяне на нови такива.

© 2011-2019 -- 2 Plus Bulgaria